איריס אבידן 
גישור ויישוב סכסוכים
 


  לקבלת ספר מתנה וטיפים
     נוספים, מלאו עכשיו
       שם ומייל עדכני


דואר אלקטרוני:*
שם :*


הסכם בין בעלי הדין למגשר

הסכם בין בעלי הדין למגשר

צד א':__________________      ____________________     
          שם+שם משפחה                      מס' ת.ז./ח.פ.                                     

צד ב': _________________      ____________________    
           שם+שם משפחה                     מס' ת.ז./ח.פ.                                   

 1. בעלי הדין (להלן: הצדדים) מתחייבים לשתף פעולה עם המגשר ולקיים את הליך הגישור בהגינות, בתום לב ולגלות את כל המידע הדרוש, בכדי ליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.
 2. הצדדים ראים לבקש ולהפסיק את ההליך בכל שלב שבו ירצו, ביחד או לחוד, וכך גם המגשר.
 3. בעלי הדין מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו בהליך הגישור ולא להציג מסמכים בכל עניין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.
 4. הצדדים מתחייבים לנהוג בכבוד האחד כלפי השני ולאפשר לכל אחד מהצדדים להציג א דבריו באופן רציף, ללא הפרעות והתפרצויות.
 5. המגשר מתחייב לנהוג בתום לב, בהגינות ובניטרליות תוך קיום משא ומתן חופשי.
 6. המגשר לא יהיה מוסמך להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהי בנושאים שבסכסוך בין הצדדים.
 7. המגשר מצהיר כי הוא אינו תלוי במי מהצדדים ואינו בעל עניין, במישרין או בעקיפים, בנושאי הגישור וכי לא היה בינו לבין מי מהצדדים קשר מקצועי או אישי קודם.
 8. הצדדים רשאים להיוועץ עם עורכי הדין שלהם ועם כל מי שימצאו לנכון בכל שלב של הגישור.
 9. במידה והצדדים יחתמו על הסכם גישור, הם מצהירים כי הם מבינים שדינו כדין חוזה. בית המשפט רשאי לתת להסכם הגישור תוקף של פסק דין.
 10. המגשר רשאי, להפגש עם כל אחד מהצדדים בנפרד, להציע לצדדים פתרונות ולהביא בפניהם הצעות להסכם גישור.
 11. המגשר מתחייב שהוא לא ייתן בעתיד שירותים מקצועיים לאחד הצדדים בכל עניין הקשור לסכסוך נושא הגישור ללא הסכמת כל הצדדים האחרים.
 12. הצדדים מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדות, בין בכתב ובין בעל פה, או להציג מסמכים בכל העניין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.
 13. הצדדים מסכימים כי העובדה שלא הגיעו להסכם גישור או שאינם שבעי רצון מההסכם שנחתם, לא תשמש עילת תביעה נגד המגשר, וכי בכפוף להסכם זה אין המגשר אחראי לתוצאות הגישור.
 14. הליך הגישור יתנהל לפי נהלים אלו:
  א. המגשר יקבע, בהסכמת הצדדים, את מקום הישיבות ואת סדרי הגישור.
  ב. המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרטים תוך כדי ישיבת הגישור. מסמכים ורשימות אלו  ישמשו את המגשר בלבד, ולא
      יהיו פתוחים לעיון הצדדים.
  ג. המגשר רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה וזא לאחר שיידע את הצדדים בדבר ההוצאה הכרורה בכל וקיבל
     את אישורם לתשלום.
 15. שכ"ט:
  א. הודעת המגשר על שכר טרחתו מחייבת את הצדדים לגישור.
  ב. הצדדים אחראים, במשותף, לתשלום שכר טיחרת המגשר, גם בין פגישות נפרדות. התשלום יתבצע בתום כל ישיבת גישור כתנאי
      לקיום הישיבה הבאה.
  ג. עלות געת הגישור הינה ______ ש"ח לכל צד (לא כולל מע"מ) אשר יגבו בתומה.

חתימות:

_______________________       _______________________
             צד א'                                       ב"כ צד א'

_______________________       _______________________
             צד ב'                                       ב"כ צד ב'

_______________________
          המגשר

  מפת האתר חזור למעלה איריס אבידן - גישור ויישוב סכסוכים 050-8350353   info@irisavidan.com  כל הזכויות שמורות ©
לייבסיטי - בניית אתרים